ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door ons afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Het feit dat wij mogelijks andere voorwaarden overeenkomen of een handelswijze hebben die verschillend is van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, betekent geenszins dat wordt afgezien van het voordeel van de andere clausules van gezegde algemene voorwaarden. Onderhavige voorwaarden primeren op gebeurlijke algemene voorwaarden, zoals aankoop- voorwaarden, van de medecontractant.

1. Rechts- en forumkeuze
Op alle door ons afgesloten verbintenissen zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd. Bij geschillen of betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne of het vredegerecht van Diksmuide, onverminderd het recht van de aanlegger te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde, bevoegd.

2. Betaling
Onze facturen zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Diksmuide. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken en bij voortijdige betaling kan de klant geen aanspraak maken op enige korting. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een moratoire rente verschuldigd gelijk aan 1 % per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1860 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Wij behouden ons het recht voor een hogere vergoeding te eisen, onder de verplichting in dat geval het bestaan en de omvang van het door nalatigheid van de medecontractant veroorzaakt nadeel aan te tonen. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag machtigt ons eveneens ertoe de onder handen zijnde transacties op te schorten voor wat de nog te verrichten leveringen betreft en dit zonder de minste formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden al de openstaande bedragen, welke ook de overeengekomen betalingsvoorwaarden ervan mogen zijn, onmiddellijk eisbaar. Wanneer in afwijking van het boven-staande toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen eisbaar bij de eerste wanbetaling.
Contractbreuk:
In geval van annulatie of verbreking van de bestelling door de koper is deze aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1/3 van de verkoopprijs.

3. Leverings- of afwerkingstermijnen
Leverings- en afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.

4. Klachten
Alle zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de bestelde en geleverde goederen. Eventuele klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de levering ervan op schriftelijke en gemotiveerde wijze per aangetekend schrijven aan de verkoper te worden overgemaakt.
Eventueel verborgen gebreken dienen binnen de acht werkdagen na de ontdekking ervan op schriftelijke en gemotiveerde wijze per aangetekend schrijven aan de verkoper te worden overgemaakt. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. drie maanden beloopt vanaf de datum van levering.
Gebeurlijke gebreken aan een deel van de geleverde goederen, geven niet het recht tot afkeuring van alle geleverde goederen.
In ieder geval dienen alle gebreken tegensprekelijk te worden vastgesteld, zoniet kan de firma niet aansprakelijk gesteld worden.
Alle klachten m.b.t. facturaties dienen binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te worden gedaan. Na deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk en is de firma niet gehouden ze in acht te nemen.
Met uitzondering van zichtbare gebreken, zullen enkel aangetekende ingebrekestellingen een bewijs vormen van versturing van de klacht.
Geen enkele klacht machtigt onze medecontractant ertoe betaling uit te stellen noch de modaliteiten te wijzigen.

5. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de koopwaren onze eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs, intresten en eventuele kosten, door de koper. Het risico gaat evenwel over op de koper na de levering. De betaalde voorschotten blijven ons ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

6. Prijs
Alle offertes van de firma zijn aan herziening onderhevig wanneer de prijzen van de goederen bij de leverancier stijgen. De offertes gelden slechts indien zij worden aanvaard binnen een termijn van 14 dagen.
De verpakkingen en het vervoer zijn ten laste van de klant.
De koper verbindt er zich toe om op de leveringsdatum de nodige arbeidskrachten en materiaal ter beschikking te stellen om na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren. Bij gebreke hiervan, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

7. Bijzondere voorzorgsmaatregelen

 • Bij plaatsen van regen- en septische putten
  In de onderstaande gevallen:
  De grondaanvulling boven het deksel is hoger dan +60cm
 • Statische lasten werden bovenop de put geplaatst
 • De put bevindt zich onder een rijweg moet er voorzien worden in:
 • Een verdeelplaat van gewapend beton (ter plaatse gegoten van 20cm dikte met 2 netten van 15/15/8) die op de vaste grond rondom de uitgraving moet rusten
 • Een gewapende betonplaat onder de put om de bodem te ontlasten
 • Een aangepaste toezichtopening
  Samen met iedere put wordt een deksel (50x50x4,5cm) meegeleverd dat als voorlopige afsluiting op de toezicht opening wordt geplaatst. Aangezien dit deksel van ongewapend beton is, is het niet tegen statische belastingen bestand. Zo de put in de nabijheid van grondwater wordt geplaatst, moeten de nodige verankeringen worden aangebracht om te vermijden dat de lege put zou opdrijven.
 • Voor stortklare beton
  Toevoeging van water op de werf is steeds onder de verantwoordelijkheid van de aannemer en/of eigenaar. Druk kubussen kunnen steeds op vraag ontleed worden door een onafhankelijk labo. De firma is niet verantwoordelijk voor elke schade aan het gegoten beton ten gevolge van vriesweer en te warm weer.
 • Bij het plaatsen van gewelven
  De plaatsing gebeurt steeds volgens de richtlijnen van de aannemer en/of eigenaar en op zijn
  verantwoordelijkheid dat de muren deze gewelven kunnen dragen.
  De opschoring is steeds geplaatst op verantwoordelijkheid van de aannemer en/of eigenaar.

8. Hoeveelheid van de geleverde producten
Ter bepaling van de hoeveelheid geleverde producten die dienen gefactureerd te worden, wordt enkel rekening gehouden met de hoeveelheden vermeld op de leveringsbon. Eventuele betwistingen van de hoeveelheden dienen door de klant de dag van de levering zelf aan Vinckier kenbaar gemaakt te worden; na die termijn zal geen enkele klacht dienaangaande nog ontvankelijk zijn. De hoeveelheden vermeld op de leveringsbon worden juist geacht, tot het tegenbewijs is geleverd door de klant. De eventuele aanpassing van de geleverde hoeveelheden blijft beperkt.

9. Aansprakelijkheid
Bouwmaterialen G. Vinckier heeft een verzekering Burgerrechtelijke bedrijfs- en productenaansprakelijkheid onderschreven aan de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van verzekeringscontract nr. 45.273.954 bij Ethias waarbij de geldelijke gevolgen van haar burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge de uitvoering van haar activiteiten, gewaarborgd zijn.

De verzekerde bedragen zijn vastgesteld als volgt:
1. Bedrijfsaansprakelijkheid
De waarborg is beperkt tot € 2.500.000,00 per schadegeval, inzake lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd, inclusief brand, vuur, ontploffing, rook en water, accidentele milieuaantasting en burenhinder.

2. Productenaansprakelijkheid
De waarborg is beperkt tot € 2.500.000,00 per schadegeval, inzake lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd.
De opdrachtgever/koper moet elke redelijke maatregel treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen
of te beperken. Indien de opdrachtgever/koper deze verplichting niet nakomt, behoudt Bouwmaterialen G. Vinckier
zich het recht voor om de schadevergoeding te verminderen ten belope van het door haar geleden nadeel.
Door ondertekening van deze overeenkomst doet de opdrachtgever/koper en zijn nevenfima’s afstand van verhaal
t.o.v. Bouwmaterialen G. Vinckier voor alle schade die de verzekerde bedragen overschrijden en waarvoor
Bouwmaterialen G. Vinckier aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.
Bouwmaterialen G. Vinckier kan nooit aangesproken worden boven het maximum van voormelde verzekerde
bedragen.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’ENTREPRISE

Les présentes conditions sont toujours d’application sur tous les contrats conclus par nos soins sauf si les parties impliquées conviennent expressément et par écrit d’autres conditions. Le fait que nous convenions éventuellement d’autres conditions ou que nous adoptions une manière de procéder qui est différente d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne signifie aucunement que nous renoncions à l’avantage des autres clauses des dites conditions générales. Les présentes conditions prévalent sur des conditions générales éventuelles, telles que les conditions d’achat, du co-contractant.

1. Choix du droit et du forum
Sur tous les engagements pris par nos soins, seul le droit belge sera d’application. Cette disposition est valuable dans tous les cas, quelle que soit la qualité des parties, l’endroit où le contrat a été conclu ou l’endroit où le contrat doit être mis en oeuvre. En cas de litiges ou de contestations, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Furnes ou la justice de paix de Dixmude sont compétents, sans préjudice du droit du demandeur d’assigner devant le tribunal du domicile de l’assigné.

2. Paiement
Nos factures sont toujours payables au siège social à Dixmude. Ces factures sont payables au comptant lors de leur remise et en cas de paiement anticipé, le client ne peut pas réclamer la moindre réduction. Sur chaque paiement arriéré, un taux moratoire égal à 1 % par mois ou partie de mois est dû de plein droit et sans mise en demeure.
En outre, en cas de non-paiement complet ou partiel de la dette à l’échéance sans raison sérieuse, le solde dû est augmenté, après une mise en demeure infructueuse, de 12% avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1860 EUR même en cas d’octroi de délais de répit. Nous nous réservons le droit de réclamer une indemnité plus élevée, avec l’obligation dans ce cas de démontrer l’existence et l’étendue du préjudice causé par la négligence du cocontractant. Le défaut de paiement à l’échéance nous habilite également à suspendre les transactions en cours en ce qui concerne les livraisons devant encore être effectuées et ce sans la moindre formalité et sous réserve de dommages-intérêts. En casde non-paiement d’une facture à son échéance, tous les montants en souffrance, quelles que puissent être lesconditions de paiement convenues pour celle-ci, sont immédiatement exigibles.
Quand, en dérogation à ce qui est mentionné ci-dessus, des échéances de paiement sont cependant octroyées, les échéances non encore échues sont exigibles lors du premier défaut de paiement. Rupture de contrat:
En cas d’annulation ou de résiliation de la commande par l’acheteur, celui-ci doit au vendeur des dommages-intérêts forfaitaires s’élevant à 1/3 du prix de vente.

3. Délais de livraison ou de finition
Les délais de livraison et de finition sont toujours donnés à titre purement informatif ou indicatif et ne constituent jamais un motif de résiliation ou de dommages-intérêts.

4. Réclamations
Tous les défauts visibles sont couverts par l’acceptation des marchandises commandées et livrées. Les reclamations éventuelles concernant des défauts visibles doivent être transmises immédiatement après la livraison par écrit et de manière motivée par letter recommandée au vendeur.
Les défauts cachés éventuels doivent être signalés dans un délai de huit jours ouvrables après leur découverte par écrit et de manière motivée par lettre recommandée au vendeur.
Il est convenu de commun accord que le bref délai de l’article 1648 C.C. expire trois mois après la date de livraison. Les défauts éventuels d’une partie des marchandises livrées ne donnent pas droit au refus de toutes les marchandises. En tout cas, les défauts doivent être constatés de manière contradictoire, sans quoi la firme ne peut pas être considérée responsable.
Toutes les réclamations concernant des facturations doivent être faites par lettre recommendée dans les huit jours ouvrables après laréception de la facture. Après ce délai, les réclamations ne sont plus recevables et la firme n’est pas tenue de les prendre en considération.
A l’exception des défauts visibles, seules des mises en demeure recommandées constitueront une preuve d’envoi de la réclamation.
Aucune réclamation n’autorise notre cocontractant a reporter le paiement ni à modifier les modalités.

5. Réserve de propriété
En dérogation à l’article 1583 du Code Civil, les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement completdu prix, des intérêts et des frais éventuels par l’acheteur. Le risque passe cependant à l’acheteur après la livraison.Nous gardons les acomptes payés comme indemnité des pertes éventuelles en cas de revente.

6. Prix
Toutes les offres de la firme sont sujettes à révision quand les prix des marchandises augmentent chez le fournisseur. Les offres sont uniquement valables si elles sont acceptées dans un délai de 14 jours.
Les emballages et le transport sont à la charge du client.
L’acheteur s’engage à mettre à disposition à la date de livraison la main d’oeuvre et le matériel nécessaire pour assurer un déchargement rapide après l’arrivée des marchandises. A défaut de quoi, tous les frais qui en resultant seront portés en compte.

7. Mesures particulières de précaution

 • Lors du placement de citernes et de fosses septiques
  Dans les cas ci-dessous:
 • Le remblayage du sol au dessus du couvercle est supérieur à +60cm
 • Des charges statiques ont été placées au-dessus de la citerne/fosse
 • La fosse/la citerne se trouve sous une route il faut prévoir:
 • Une dalle de répartition en béton armé (coulée sur place de 20cm d’épaisseur avec 2 filets de 15/15/8) qui doit reposer sur la terre ferme autour de l’excavation
 • Une dalle de béton armé sous la fosse/citerne pour décharger le fond
 • Une ouverture de contrôle adaptée
  Avec chaque fosse/citerne, un couvercle (50x50x4,5cm) est fourni, celui-ci est placé comme fermeture proviso ire sur l’ouverture de contrôle. Etant donné que ce couvercle est en béton non armé, il ne résiste pas aux charges statiques. Si la citerne/fosse est placée à proximité d’eaux souterraines, il faut placer les ancrages necessaries pour éviter que la fosse/citerne vide puisse monter.
 • Pour le béton prêt à décharger
  L’ajout d’eau sur le chantier est toujours sous la responsabilité de l’entrepreneur et/ou du propriétaire.
  Des cubes sous pression peuvent toujours être analysés sur demande par un labo indépendant. La firme n’est pas responsable des dommages subis par le béton coulé sous l’action du gel et le temps chaud.
 • Lors du placement des voûtes
  Le placement se fait toujours selon les directives de l’entrepreneur et/ou du propriétaire et sous sa responsabilité que les murs peuvent supporter ces voûtes.
  e soutènement est toujours placé sous la responsabilité de l’entrepreneur et/ou du propriétaire.

8. Quantité des produits livrés
Pour déterminer la quantité de produits livrés qui doit être facturée, il ne sera tenu compte que des quantités mentionnées sur les bons de livraison. Les éventuelles contestations quant à la quantité devront être portées à la connaissance de Vinckier le jour même de la livraison. Passé de délai, aucune plainte à ce sujet ne pourra plus être acceptée. Les quantités mentionnées sur les bons de livraison sont considérées comme exactes jusqu’à ce que le client apporte la preuve du contraire. Les éventuelles adaptations des quantités livrées restent limitées aux livraisons de la journée, livraisons à propos desquelles une vérification a été demandée.

9.Responsabilité
Bouwmaterialen G. Vinckier a souscrit une assurance de Responsabilité Civile des Entreprises et des Produits sous les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°45.273.954 chez Ethias par lequel les conséquences financières de sa responsabilité civile pour dommages causés aux tiers en raison de l’exécution de ses acitivités, sont garanties.

Les montants assurés sont les suivants :
1. Responsabilité des entreprises : La garantie est limitée à 2.500.000,00 euro par sinistre, concernant dommage indirect mixte corporel, matériel, immatériel, y compris incendie, feu, explosion, la fumée et de l’eau, dégradation de l’environnement accidentelle et troubles de voisinage.

2.Responsabilité des produits : La garantie est limitée à 2.500.000,00 euro par sinistre, concernant dommage indirect mixte corporel, matériel, immatériel.
Le client/acheteur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter ou limiter les conséquences d’un sinistre. Si le client/acheteur ne remplit pas cette obligation, Bouwmaterialen G. Vinckier se réserve le droit de réduire l’indemnisation avec la perte subie.
En signant ce contrat le client/acheteur et ses filiales renoncent à chaque recours contre Bouwmaterialen G. Vinckier pour tous les dommages qui excèdent les montants assurés et pour lesquels Bouwmaterialen G. Vinckier pourrait tenu responsable. Bouwmaterialen G. Vinckier peut jamais être assigné au-dessus du maximum des montants assurés indiqués.